Husordensregler

Satt opp av styret i februar 2023. Disse erstatter tidligere husordensregler i fra januar 2021.

Leiligheten og fellesanleggene må ikke brukes på en måte som er til sjenanse for de øvrige beboerne. Enhver andelseier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hennes/ hans husstand og andre som oppholder seg i leiligheten.

1. STØY: Det er lytt i blokka og det må vises hensyn. Høylytt og overdreven bruk av musikkinstrument/stereoanlegg, verktøy etc. bør unngås – spesielt på sommertid når vinduer er åpne. Håndverksarbeider skal utføres i arbeidstiden. Det må være ro: Før klokka 8.00 og etter klokka 23.00Ved spesielle anledninger varsler man og konfererer med naboene i forkant for å finne fram til løsninger som alle kan være fornøyd med. Ved uenighet bestemmer styret.

2. FELLESAREALET: Det er ikke anledning til å oppbevare private gjenstander på fellesarealet. Disse skal være fritt tilgjengelige iht. brannforskrifter om rømningsveier og med tanke på renhold. Ved midlertidig behov for oppbevaring avtales dette med styret.

3. FELLES VASKEMASKIN OG TØRK AV TØY: Klesvask må fjernes fra snorene når tøyet er tørt. Tørking av tøy utendørs bør ikke foregå på søn-, høytids- og helligdager. Vennligst vis hensyn for at ordningen med fellesmaskin skal fungere best mulig:

    • Overhold vasketidene på lista
    • Tøm maskinen for vasket tøy før nestemann
    • Rengjør såpeskuffen. Flytende vaskemiddel anbefales.

Se ellers vedtektene for spørsmål om borett, bruksoverlating, vedlikeholdsplikt, dyrehold etc.

Melding og pålegg fra styret til beboerne ved rundskriv, brev eller oppslag har samme gyldighet som husordensreglene.

Styret, februar 2023